2.คำอธิบายรายวิชา

อ่าน 33 | ตอบ 0
ปพ.9
 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   จังหวัดเชียงใหม่                                      
                                                                                                                     ภาคเรียนที่   1     ปีการศึกษา 2555
รหัสวิชา     ง   22101  และ ง 22102                                                 ชื่อวิชา    การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34 
จำนวนน้ำหนัก / หน่วยกิต                  1.0              เวลาเรียน                2                         ชั่วโมง / สัปดาห์
ชื่อ ด.ช. / ด.ญ. / นาย / น.ส. ………………………………….…….ชั้น  ม…/…  เลขประจำตัว  ………
 ครู ดรุณี    กัน ธมาลา                                                                                               ผลการเรียนที่ได้  .………
 
ที่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รหัสมาตรฐานช่วงชั้น
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประเมิน
ผ่าน ไม่ผ่าน
1
2
3
4
5
6
   7
 
 
 

 
  ธรรมชาติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
  กระบวนการเทคโนโลยี
  การออกแบบและเทคโนโลยี
  พลังงานหมุนเวียน
  หลัก4 R กับการลดใช้พลังงาน
  ความคิดสร้างสรรค์โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
   ถ่ายทอดความคิด/รายงาน/นำเสนอผลงาน/แฟ้มสะสมผลงาน
 

 
มาตรฐาน ง 3.1
มาตรฐาน ง 3.1
มาตรฐาน ง 3.1
มาตรฐาน ง 3.1
มาตรฐาน ง 1.2
มาตรฐาน ง1.1,3.1,4.1,5.1
มาตรฐาน ง 1.1,3.1,4.1

 
   
 
 
บันทึกผลการเรียน  (เพิ่มเติม)…………………………………………………………………………………..
 
ลงชื่อ
( ………………………………………………………………………………… )
อาจารย์ประจำวิชา
ลงชื่อ
( ………………………………………………………… )
ผู้ปกครอง

 
    รหัสวิชา  ง    22101                                                          ชื่อวิชา       การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34         
   จำนวนน้ำหนัก / หน่วยกิต               1.0                       เวลาเรียน               2                   ชั่วโมง / สัปดาห์
  ครูดรุณี   กันธมาลา
สาระการเรียนรู้
 
                  1.  ธรรมชาติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
                  2.   กระบวนการเทคโนโลยี
                  3.   การออกแบบและเทคโนโลยี
                  4.  พลังงานหมุนเวียน
                  5.  หลัก4 R กับการลดใช้พลังงาน
                  6.  ความคิดสร้างสรรค์โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี
                  7.  ถ่ายทอดความคิด/รายงาน/นำเสนอผลงาน/แฟ้มสะสมผลงาน
 
               
คำอธิบายรายวิชา
 
                        (K) ศึกษาความหมาย ความสำคัญ  ประโยชน์ของเทคโนโลยี  กระบวนการเทคโนโลยี 
การสร้างต้นแบบสิ่งของเครื่องใช้  หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  การจัดการเทคโนโลยีแบบยั่งยืน
                  
                      (A)  กำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ทดสอบปรับปรุงแก้ไข และประเมินผลตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับงาน  ปลอดภัยต่อชีวิต  สังคม และสิ่งแวดล้อม
                 
                     ( P ) เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ  นำไปสู่การสร้างต้นแบบ  สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง  ใช้ทรัพยากร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 
 

คำอธิบายรายวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม
ช่วงชั้นที่  3
 
 
    รหัสวิชา  ง   22102            รายวิชา   การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
   จำนวนน้ำหนัก / หน่วยกิต    1.0                                                     จำนวนเวลา     2      ชั่วโมง / สัปดาห์
ครูดรุณี  กันธมาลา
 
 
                        (K)  ศึกษาความหมาย ความสำคัญ  ประโยชน์ของเทคโนโลยี  กระบวนการเทคโนโลยี  การสร้างต้นแบบสิ่งของเครื่องใช้  หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยี  การจัดการเทคโนโลยีแบบยั่งยืน
                  
                      (A)  กำหนดปัญหา หรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการ ออกแบบและปฏิบัติการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ทดสอบปรับปรุง  แก้ไข และประเมินผลตามกระบวนการเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหา หรือสนองความต้องการ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย มีเจตคติที่ดีต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับงาน  ปลอดภัยต่อชีวิต  สังคม และสิ่งแวดล้อม
                 
                     ( P )  เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความคิด จินตนาการ  นำไปสู่การสร้างต้นแบบ  สิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการ  ตามกระบวนการเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง  ใช้ทรัพยากร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบบันทึกผลการจัดทำโครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชา  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 34  (ออกแบบ)                    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2555            จำนวน  10    คาบ                            เวลา  50  นาที
ครูดรุณี   กันธมาลา
 
ลำดับที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระสำคัญ เวลา
(ชั่วโมง)
น้ำหนักคะแนน
1. ธรรมชาติและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
 
เทคโนโลยี  เป็นการนำความรู้  ทักษะ  และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้  ผลิตภัณฑ์หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการเพื่อแก้ปัญหา  หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต  เทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนใน ปัจจุบันเกิดเทคโนโลยีที่หลากหลายซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม  และสร้างสรรค์  2 5
2. กระบวนการเทคโนโลยี
 
อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี
 
กระบวนการเทคโนโลยีเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาที่สนองความต้องการของมนุษย์โดยมี การระบุปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา  เลือกวิธีการแก้ปัญหา  การออกแบบ  และปฏิบัติการทดสอบ  ปรับปรุงและประเมินผล 2 5
 
3. การออกแบบและเทคโนโลยี
 
สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบ โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  หรือภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนำเสนอ วิธีการ
 
  การออกแบบทางเทคโนโลยี เป็นการลำดับความคิดหรือจินตนาการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ  การที่จะให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดหรือจินตนาการต้องอาศัยทักษะพื้นฐานในการ วาดภาพ  เพื่อสื่อสารความคิดในการทำงานให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจและเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงาน
 

 
2 5
  
4. พลังงานหมุนเวียน เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ได้มาจากกระแสพลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดซ้ำ ๆ ในสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล หรือแม้แต่ขยะมูลฝอย  การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นการลดการใช้ทรัพยากร  ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 2 5
  
5. 4Rกับการลดใช้ทรัพยากร เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หลัก 4R  เป็นหลักการลดใช้ทรัพยากรเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย  repair reuse recycle reduce การลดการใช้ทรัพยากรต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากคนทุกคน 2      5
6. ความคิดสร้างสรรค์ โครงงานออกแบบและเทคโนโลยี การออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์
/กระบวนการ/ถ่ายทอดความคิด/รายงาน/นำเสนอผลงาน
สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ  หรือภาพฉายเพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้  หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนำเสนอ วิธีการ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ต้องกระทำตามกระบวนการเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถย้อนกลับมาแก้ไขได้ง่าย    2 20
                                                                                                    จิตพิสัย(เข้าเรียน /ส่งงาน)   5
                                                                                           รวมตลอดภาคเรียน  12  40
 
 
 
ปลายภาค  20   คะแนน


 
วิธีการประเมิน เวลา (ชั่วโมง) คะแนน
ชิ้นงาน/ภาระงาน         12     40
สอบปลายภาค

 
          2     20
 
 

 ขอบคุณข้อมูลจากhttp://www.aumaimmoo.myreadyweb.com/article/category-81621.html
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :