5. บทที่ 3 การออกแบบเทคโนโลยี

อ่าน 314 | ตอบ 0

 การออกแบบเทคโนโลยี

 

การจัดกลุ่มของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีมากมายหลายชนิดเช่น เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพันธุกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การจัดกลุ่มของเทคโนโลยีเมื่อพิจารณา จากองค์ประกอบ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.      เทคโนโลยีที่เป็นการสร้าง ได้แก่ การที่มนุษย์ได้สร้างสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยใช้

ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

2.      เทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ ได้แก่ การที่มนุษย์ได้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งในการทำงาน เพื่อให้

ได้รับความสะดวกสบาย มีชีวิตที่ง่ายขึ้น เช่น การซักผ้าอาจจะซักด้วยมือหรือใช้เครื่องซักผ้า

กระบวนการออกแบบเทคโนโลยี

กระบวนการออกแบบและการใช้เทคโนโลยี เป็นขั้นตอนที่จะช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาในการออกแบบและการนำเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์มาใช้ กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบมีลักษณะดังนี้

กระบวนการทำงานเบื้องต้นของการออกแบบและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง กระบวนการทางเทคโนโลยีจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทคโนโลยี ซึ้งระบบเทคโนโลยีจะประกอบด้วยขั้นตอน คือ Input Process และ Output

จากขั้นตอนกระบวนการทำงานเบื้องต้นของการออกแบบและเทคโนโลยีด้านบน
ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ได้ผลงานที่ดี
กระบวนการทำงานจึงมีการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

 

ตัวอย่าง

ระบบเทคโนโลยี (Technology System) นอกจากจะประกอบด้วย 3 กระบวนการแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการได้แก่

1. ทรัพยากร (Resource) เช่น คน สารสนเทศ วัสดุ เครื่องมือเครื่องจักร พลังงาน ทุน เวลา

2. ปัจจัย (Constraint)

         2.1 ปัจจัยที่ส่วนส่งเสริม เพื่อให้ได้ผลที่ดีและมีคุณภาพ

         2.2 ปัจจัยขวาง (Constraint) เป็นปัจจัยที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการหรือข้อจำกัดต่าง ๆ หรือสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

ปัจจัย (Constraint)

-  (ขัดขวาง)

+ (เอื้อ)

1. เวลาที่จำกัด
2.เครื่องจักรที่ขาดประสิทธิภาพ
1. มีเงินทุนจำนวนมากเพียงพอ
2. มีบุคคลากรที่มีความสามารถ

 

ตัวอย่างกระบวนการทางเทคโนโลยีการออกแบบโคมไฟประดิษฐ์

ขั้นที่ 1.  กำหนดปัญหาและความต้องการ

-                   ทำโคมไฟที่มีลักษณะ และรูปร่างแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร

-                   ทำโคมไฟที่สามารถทำได้ง่ายและสามารถทำได้ด้วยตนเอง

-                   วัสดุอุปกรณ์หาได้ทั่วไป

ขั้นที่ 2. รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา

-                   ทำเป็นทรงกระบอก

-                   ทำเป็นทรงสี่เหลี่ยม

-                   ทำเป็นทรงกลม

-                   ทำเป็นทรงสามเหลี่ยม

-                   ทำเป็นทรงห้าเหลี่ยม

ขั้นที่ 3. เลือกวิธีแก้ปัญหา

-                   ทำโคมไฟทรงกระบอก

-                   ใช้กระดาษลูกฟูกทำ

ขั้นที่ 4. ออกแบบและปฏิบัติการ

ขั้นที่ 5. ทดสอบ

-                   โคมไฟที่ได้จะมีแสงน้อยมาก ไม่ค่อยสว่าง

ขั้นที่ 6. ปรับปรุงแก้ไข

-                   กรีดรูให้กว้างขึ้น และฉีดสีสเปรย์สีทองเพิ่ม

ขั้นที่ 7. ประเมินผล

ได้โคมไฟประดิษฐ์ที่สวยงาม ทำจากวัสดุที่หาได้ง่ายตามร้านค้า ตามรูปแบบที่ต้องการ

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :