Words of quantity

อ่าน 54
WORDS OF QUANTITY คำที่บ่งบอกจำนวน Words of quantity คือ คำหรือกลุ่มคำที่แสดงปริมาณมาก – น้อย ของสิ่งต่างๆ อาทิ คน, เวลา, สิ่งของต่างๆ ได้แก่ 1. Few/ A few/ Only a few. ใช้ few, a few และ only a few กับนามนับได้ เช่น few friends, a few boys, only a few books แต่มีข้อแตกต่างของความหมายดังนี้ 1.) ใช้ few ในความหมายว่า “แทบจะไม่มีเลย หรือมีน้อยมา (เชิงลบ)” ตัวอย่างเช่น I have few friends. ผมมีเพื่อนน้อยมาก This problem is so difficult that few people can do it. ปัญหานี้ยากมากจนแทบจะไม่มีใครทำได้ 2.) ใช้ few ในความหมายว่า “มีอยู่บ้างนิดหน่อย (เชิงบอก)” ตัวอย่างเช่น Salee has a few pens in her bag. สาลี่มีปากกาอยู่บ้างในกระเป๋าของเธอ Give me a few apples, please. ขอแอบเปิ้ลให้ผมหน่อยครับ 3.) ใช้ only a few ในความหมายว่า “มีอยู่บ้างนิดหน่อย (เชิงบวก)” A : Have you got any mangoes ? B : I have got only a few. ก : คุณมีมะม่วงบ้างไหม ข : มีนิดหน่อยค่ะ 2. Little / A little / Only a little ใช้ little, a little และ only a little กับนามนับไม่ได้ เช่น little sugar, a little money, only a little soup แต่มีข้อแตกต่างของความหมายดังนี้ 1.) ใช้ little ในความหมายว่า “แทบจะไม่มีเลย, มีน้อยมาก (เชิงลบ)” ตัวอย่างเช่น A : Do you drink at all? B : Yes, but very little. ก : คุณดื่มเหล้าหรือเปล่า ข : ดื่ม แต่ดื่มน้อยมาก 2.) ใช้ a little ในความหมายว่า “มีอยู่มากนิดหน่อย (เชิงบวก)” ตัวอย่างเช่น A : Is there any sugar left? B : yes, a little. ก : ยังมีน้ำตาลเหลืออยู่บ้างไหม ข : มีนิดหน่อย 3.) ใช้ only a little ในความหมายว่า “มีอยู่บ้างนิดหน่อย (เชิงบวก)” ตัวอย่างเช่น There is only a little flour in the bowl. ในขวดมีแป้งอยู่นิดหน่อยเท่านั้น A : Have you got any sugar? B : yes, only a little. ก : คุณมีน้ำตาลบ้างไหม ข : มีนิดหน่อยค่ะ 3. Lots of / A lot of คำว่า lots of และ a lot of ใช้ได้ทั้งกับนามที่นับได้และนามที่นับไม่ได้ ถ้าใช้กับนามนับได้จะต้องเป็นนามพหูพจน์ แต่ถ้าใช้กับนามนับไม่ได้จะเป็นนามเอกพจน์ ตัวอย่างเช่น There is a lot of flour in that tin. มีแป้งอยู่มากในกระป๋องใบนั้น A lot of children like these toys. เด็กจำนวนมากชอบของเล่นเหล่านั้น Lots of people have complained. คนจำนวนมากได้ร้องเรียนมา 4. A large amount of / A large number of 1.) ใช้ a large amount of กับนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น A large amount of money is needed for building houses. ต้องใช้เงินจำนวนมากสำหรับการก่อสร้างบ้าน She spends a large amount of money on clothes. เธอใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อเสื้อผ้า 2.) ใช้ a large number of กับนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ ตัวอย่างเช่น There were a large number of people at the meeting. มีคนจำนวนมากเข้าร่วมประชุม He has a large number of books. เขามีหนังสือจำนวนมาก 5. A great (good) deal of / A great (good) many of 1.) ใช้ a great (good) deal of กับนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น A great deal of dust has settled on the furniture. มีฝุ่นเกาะเครื่องเรือนมาก There is a great deal of water in the well. ในบ่อมีน้ำอยู่มาก 2.) ใช้ a great (good) many กับนามนับได้พหูพจน์ ตัวอย่างเช่น A great many true words are spoken in jest. เรื่องจริงจำนวนมากถูกนำมาพูดเป็นเรื่องตลกขบขัน She has a great many dogs. เธอมีสุนัขเยอะมาก 6. Plenty of / Some 1.) ใช้ plenty of กับนามที่นับได้เป็นพหูพจน์ และนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น There is plenty of water in the well. ในบ่อมีน้ำมาก He has done plenty of research. เขาทำการวิจัยไว้มากมาย 2.) ใช้ some กับนามนับได้พหูพจน์และนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น There is some sugar in the bowl. มีน้ำตาลอยู่บ้างในขวดโหล Some workers work hard. คนงานบางคนทำงานหนัก 7. Much / Many 1.) ใช้ much กันนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น There is not much water in the glass. ในแก้วมีน้ำไม่มาก A : How much coffee have you had today? B : Three cups. ก : วันนี้คุณดื่มกาแฟมากเท่าไหร่ ข : ดื่ม 3 แก้ว 2.) ใช้ many กับนามนับได้พหูพจน์ ตัวอย่างเช่น I have read many books on French history. ผมอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสจำนวนมาก There are many empty boxes on the floor. บนพื้นมีกล่องเปล่ามากมาย 8. Much / Very ทั้ง much และ very เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverbs) 1.) เรามักใช้ much กับ verb ตัวอย่างเช่น Do you go out much? คุณออกไปข้างนอกบ่อยมากหรือเปล่า I don’t like his father much. ผมไม่ชอบคุณพ่อของเขาอย่างมาก 2.) Very ใช้กับ adjective หรือ adverb ตัวอย่างเช่น The class was very quiet. ชั้นเรียนเงียบมาก The bus service is not very regular. บริการรถประจำทางไม่สม่ำเสมอ The teacher looked at me very sadly, and said that I had failed. ครูมองดูผมด้วยใบหน้าเศร้าๆแล้วบอกว่าผมสอบตก หมายเหตุ : นอกจาก much จะใช้กับ verb แล้ว ยังใช้กับ adjective ได้ ถ้าหากเป็น comparative adjective หรือ superlative adjective เช่น much prettier, much the quietest เป็นต้น 9. More / Less 1.) More เป็นคำที่แสดงขั้นกว่า (comparative degree) สิ่งที่น่าคิดก็คือ more ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง แต่ใช้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่น หรือเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันแต่ต่างครั้งกัน ตัวอย่างเช่น I have more books than you. ผมมีหนังสือมากกว่าคุณ He know more than you think. เขารู้มากกว่าที่คุณคิด He now has more time for his hobbies. ตอนนี้เขามีเวลามากขึ้นสำหรับงานอดิเรกของเขา หมายเหตุ : สิ่งที่ควรระวังก็คือ อย่าใช้ขั้นกว่าซ้ำกัน จะผิดหลักไวยากรณ์ เช่น more worse ต้องแก้เป็น (much) worse, more bigger ต้องแก้เป็น (much) bigger เป็นต้น 2.) Less เป็นคำที่แสดงขั้นกว่า (comparative degree) เช่นกัน และโดยตัวมันเองไม่ได้มีความหมายใดๆแต่ใช้เมื่อต้องการเปรียบเทียบปริมาณ (quantities) ของสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น I have less time now than I used to. ผมมีเวลาน้อยกว่าที่เคยมี Let us try to be less dishonest. ขอให้เราทำตัวให้เป็นคนไม่ซื่อสัตย์ให้น้อยลง Unemployment is growing less การไม่มีงานทำกำลังลดน้อยลงเรื่อยๆ 10. Most Most เป็นคำที่แสดงขั้นสุด (superlative degree) โดยหลักใหญ่แล้วใช้เพื่อแสดงปริมาณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น We all corrected a good deal of money, but John had the most. เราทุกคนสะสมเงินไว้เป็นจำนวนมาก แต่จอห์นมีมากที่สุด The most intelligent of the three brothers is now a lawyer. บุคคลที่ฉลาดที่สุดในจำนวนพี่น้องทั้ง 3 คน ปัจจุบันเป็นทนายความ The Congo is one of the most famous rivers in the world. แม่น้ำคองโกเป็นแม่น้ำสานหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดในโลก หมายเหตุ : นอกจาก most จะใช้ในลักษณะของคำที่แสดงขั้นสุดแล้ว ยังอาจใช้ได้ในความหมายต่อไปนี้ 1. The majority = ส่วนมาก, ส่วนใหญ่ Most birds can fly. นกส่วนใหญ่บินได้ 2. Extremely = ดีที่สุด, เยี่ยมที่สุด, หนักที่สุด, รุนแรงที่สุด ฯลฯ The children bought me a most magnificent present. เด็กๆซื้อของขวัญชิ้นดีที่สุดมารให้ผม 11. So…that / Such…that หลักการใช้ 1.) So + Adjective / Adverb + that John is so tall that he can touch the ceiling. จอห์นสูงมากจนกระทั่งว่าเขาสามารถเอามือแตะเพดานได้ A microbe is so small that we cannot see it with the naked eye. เชื้อโรคเล็กมากจนกระทั่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 2.) So + Adjective / Adverb + a + Noun + that She asked me so silly a question that I didn’t answer. เธอถามผมด้วยคำถามโง่ๆจนผมเองตอบไม่ได้ It is so cold a day that everyone wears thick coats. วันนี้อากาศหนาวเย็นมากจนทุกคนต้องสวมเสื้อผ้าหนาๆ 3.) Such + (a/an) + Adjective + Noun + that He made such stupid mistakes that the teacher tore up the whole paper. เขาทำผิดพลาดมากจนกระทั่งว่าครูฉีกบทความของเขาทิ้งทั้งฉบับ It was such a difficult problem that no one could do it. ปัญหาดังกล่าวยากมากเกินไป ไม่มีใครทำได้เลย 12. Too/ Enough 1.) Too = มากเกินไป There is too much noise in this class. ห้องเรียนนี้มีเสียงหนวกหูมากเกินไป There are too many languages to enable the people to understand each other. มีภาษาต่างๆมากมายหลายภาษาเกินไปที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจกันได้ 2.) Enough = พอเพียง There are enough chairs in this room. ห้องนี้มีเก้าอี้เพียงพอ I have enough money to live on. ผมมีเงินไม่มากพอแก่การดำรงชีวิต 13. The whole / All 1.) The whole ใช้ได้กับนามเอกพจน์นับได้ (singular countable noun) มีความหมายว่าcomplete The whole room was full of light. ทั้งห้องเต็มไปด้วยแสงสว่าง He never rested until he had repaid the whole sum. เขาไม่เคยพักผ่อนเลยจนกระทั่งเขาหาเงินมาจ่ายคืนหมด หมายเหตุ : ห้ามใช้ the whole กับนามนับไม่ได้ (uncountable noun) และนามพหูพจน์ (plural noun) เช่น X the whole ink ; X the whole colleges ยกเว้น / the whole quantities of ink ; / all colleges. 2.) All เช่น I drank it all. (= all of it.) ผมดื่มหมด